විපක්ෂයෙ වගකීම ඉටුකිරීම

CARTOON

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ දූෂණ මර්දන සටනේ!

 

Advertisements