අමතන්න

logo

  • කර්තෘ මණ්ඩලය – 011 3184228
  • ෆැක්ස් අංකය – 071 1001 202 
  • ඊ මේල් –janarala.editor@gmail.com
  • බ්ලොග් අඩවිය – https://janarala.wordpress.com
  • තැපැල් ලිපිනය – ලංකා මාස් පබ්ලිෂර්ස් , තැපැල් පෙට්ටිය 10, පන්නිපිටිය.
Advertisements